Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Wynagrodzenia, umowy zlecenia, koszty podróży w projektach UE - dokumentacja, sprawozdawczość, przykłady

Data szkolenia
2019-10-25
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K.Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 11.10.2019 wynosi 377 PLN
Po 11.10.2019 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy zespołów projektowych oraz na stanowiskach związanych z rozliczaniem wynagrodzeń, delegacji, zawieraniem umów zleceń, księgowi w samorządach, organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach.

Cel:
Usystematyzowana i uaktualniona wiedza z zakresu wymogów prawnych i płynących z wytycznych w zakresie angażowania personelu i osób na umowy zlecenia, rozliczania, dokumentowania i sprawozdawczości związanej z wynagrodzeniami i kosztami podróży, bazy personelu w systemie teleinformatycznym SL2014.

Prowadzący:
Ekspert z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w projektach 3 sektorów (samorządy, biznes, ngo), ekspert z listy Ministra Rozwoju od 10 lat m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia, włączenia społecznego; przeprowadziła ponad 300 szkoleń z projektów nowej perspektywy finansowej 2014-2020 uzyskując wysokie noty od uczestników, pisze projekty, ocenia w RPO i PO WER, realizuje, doradza w sprawach problematycznych.

Czas trwania:
9.30-14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne (krajowe i unijne);
 2. Instrukcje prawne – wytyczne i inne dokumenty związane z tematyką szkolenia;
 3. Aktualna definicja personelu z wytycznych kwalifikowania wydatków i wcześniejsza obowiązująca dla osób zaangażowanych przed 23 sierpnia 2017 r.;
 4. Zasady zatrudniania/angażowania pracowników;
 5. Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane związane z personelem;
 6. Stosunek pracy, jako podstawowa forma zatrudniania personelu;
 7. Elastyczne formy zatrudnienia a regulaminy wewnętrzne;
 8. Zatrudnianie nauczycieli;
 9. Zatrudnianie personelu w projektach partnerskich, w tym ponadnardowych;
 10. Angażowanie osób na umowy cywilno-prawne;
 11. Kiedy można angażować własnego pracownika na umowę-zlecenia;
 12. Angażowanie osób na umowy cywilnoprawne a prawo zamówień publicznych, zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku;
 13. Obowiązki wynikające z Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w stosunku do umów zlecenia;
 14. Angażowanie wolontariuszy i dokumentacja z tym związana;
 15. Nagrody, premie i dodatki do wynagrodzeń;
 16. Uproszczone metody rozliczania projektów a angażowanie osób (koszty pośrednie, stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe);
 17. Dokumentacja i rozliczanie wydatków związanych z zatrudnieniem w projekcie, w tym oddelegowanie w celu realizacji zadań w projekcie;
 18. Świadczenia ZUS, wynagrodzenia i zasiłki chorobowe;
 19. Zastępstwa i urlopy w projektach;
 20. Ewidencja czasu pracy, w tym karty czasu pracy;
 21. Rozliczanie kosztów podróży – delegacje i inne formy;
 22. Baza personelu i jej uzupełnienie – podpowiedzi odnośnie trudnych przypadków związanych z prowadzeniem modułu Baza personelu w SL2014;
 23. Najczęściej popełniane błędy;
 24. Wystąpienia o indywidualną interpretację kwalifikowania wydatku w projekcie związaną z angażowaniem personelu;
 25. Z jakimi sprawami do Rzecznika Funduszy Europejskich.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter