Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ: Nowelizacje ustawy o pomocy społecznej w 2019 r. oraz o realizowaniu usług społecznych przez CUS od 2020 r.

Data szkolenia
2019-10-23
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 16.10.2019 wynosi 420 PLN
Po 16.10.2019 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy socjalni.

Cel/korzyści:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu wprowadzonych i planowanych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
 • Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania i weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych, ustalania odpłatności za świadczenia)
 • Poznanie zmian w zakresie ustalania i zwalniania z odpłatności za pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.
 • Zapoznanie z możliwościami rozwoju i koordynacji usług społecznych przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych.

Prowadzący:

 socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia , autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Trener i współautor kursów kwalifikacyjnych na asystenta rodziny zatwierdzonych decyzją MPIPS. 

Czas trwania:

9.30-14.30

Cena:

dla członków Forum:

 • pełne członkostwo na podstawie umowy podpisanej z FRDL - szkolenie w ramach kwartalnej składki;
 • złożona deklaracja członkowska bez umowy - płatność 280 zł netto od osoby;

dla uczestników niezrzeszonych – 420 zł netto.

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad.

Program:

 1. Najnowsze regulacje w przepisach o pomocy społecznej związanych m. in. z:
 1. zniesieniem wymogu zawierania kontraktu socjalnego z osobami bezdomnymi w przypadku udzielania pomocy w formie schronienia w schronisku dla bezdomnych przez gminę właściwą miejscowo ze względu na miejsce pobytu tej osoby,
 2. przetwarzaniem danych osobowych w sprawach pomocy społecznej,
 3. poszerzeniem katalogu dochodów nie podlegających wliczeniu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej,
 4. poszerzeniem kręgu osób uprawnionych do zwolnienia z partycypowania w kosztach pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej,
 5. zwrotem ośrodkowi pomocy społecznej przez bank lub inne podmioty kwoty świadczeń pomocy społecznej przekazanych po dniu śmierci osoby uprawnionej,
 6. zniesieniem zakazu posiadania wspólnej siedziby w jednym budynku przez wybrane jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z innymi jednostkami,
 7. ustaleniem wysokości opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi od osób, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego,
 8. częstotliwością aktualizacji wywiadu środowiskowego u osób przebywających w domach pomocy społecznej,
 9. rozszerzeniem obowiązku poinformowania organu pomocy społecznej przez osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS o zmianach sytuacji mających wpływ na wysokość tej odpłatności,
 10. innymi zmianami zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązującym w terminie szkolenia.
 1. Ustawa z dnia 19 lipca  2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych:
 1. założenia koncepcji tworzenia Centrów Usług Społecznych - przepisy ogólne,
 2. programy usług społecznych,
 3. utworzenie, zadania oraz zasady działania centrum w dwóch możliwych trybach poprzez utworzenie nowej jednostki organizacyjnej samorządu albo przekształcenie ośrodka pomocy w CUS,
 4. organizacja Centrum, zasady realizowania programów usług społecznych przez centrum, w tym opracowanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter