Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Wycinka zieleni w 2019 r. Omówienie ustawy o ochronie przyrody oraz ustaw powiązanych w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo.

Data szkolenia
2019-09-12
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 29.08.2019 wynosi 377 PLN
Po 29.08.2019 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich. Pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem. Pracownicy przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych oraz wszyscy zainteresowani problematyką szkolenia. 

Cel:

  • Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych dot. usuwania zieleni, w tym przepisów przejściowych do nowelizacji( sprawy wszczęte a niezakończone).
  • Omówienie wprowadzonych zmian do ustawy dot. ograniczenia wycinki na działkach osób fizycznych.
  • Wyjaśnienie nowych zasad ochrony środowiska • Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych (NSA I WSA). Przykłady z praktyki trenera.
  • Na szkoleniu zostaną także omówione obowiązujące od 1 czerwca 2017r. zmiany w KPA odnośnie postępowań administracyjnych związanych z wycinką zieleni.  

Korzyści: 

  •  
  • Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowań administracyjnych.
  • Nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów procedury administracyjne (KPA) w sprawach związanych z wycinką zieleni.

Prowadzący: radca prawny, doradca podatkowy, przez wiele lat pracownik samorządowy − prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Doświadczony trenerpraktyk, szkolenia prowadzi od 2012 r. specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjnobudowlanego

Czas trwania:
9.30-14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, omówienie przepisów przejściowych do nowelizacji.

2. Omówienie rozporządzenia Ministra Środowiska dot. stawek opłat za usunięcie zieleni obowiązującego od 17.07.2017 r.

3. Zmiany związane z nowelizacją ustawy o zabytkach (…) dot. właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków –ustawa z 9.09.2017 r.i jej konsekwencje.

4. ustawa z 24.11.2017 r.- „nowelizacja nowelizacji” dot. problematyki usuwania drzew na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków- od 18.01.2018 r.

5. Rozporządzenie dot. pomników przyrody.

6. Pojęcia podstawowe- drzewo, krzew, złom, wywrot, tereny zieleni itd.

7. drzewa i krzewy usuwane bez zezwolenia:
a) Drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego,
b) Krzewy w skupiskach do 25 m2,
c) Drzewa, których obwód na 5 cm nie przekracza: 80 cm/65 cm/50 cm (w tym omówienie problematyki tzw. drzew wielopniowych),
d) Problematyka drzew i krzewów owocowych, zwłaszcza w kontekście pojęcia terenu zieleni.

8. Zmiany dot. usuwania drzew z działek osób fizycznych na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - instytucja zgłoszenia, wymogi formalne zgłoszenia i usuwanie ich braków, oględziny dokonywane przez organ, co zawiera protokół oględzin, przesłanki wniesienia sprzeciwu (obligatoryjne i fakultatywne), zaświadczenie wydawane przez organ ograniczenia dot. działalności prowadzonej na tej działce jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za usunięte drzewo, uprawnienia kontrolne organu. Problemy praktyki: które osoby fizyczne nie mogą korzystać ze zgłoszenia, kto płaci opłatę w sytuacji sprzedaży działki, co z drzewami w granicy działki- czy można zgłosić, czy za zaświadczenie pobierać opłatę skarbową. 9. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni:
a) wójt, burmistrz, prezydent miasta,
b) starosta,
c) marszałek województwa,
d) wojewódzki konserwator zabytków,
e) Kiedy organ powinien wyłączyć się od załatwiania sprawy,
f) uzgadniania z RDOS zezwoleń na usunięcie drzewa w pasie drogowym.

10. Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie problemów pojawiających się w praktyce – problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd., udział organizacji ekologicznych na prawach strony

11. Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg-plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną.

12. procedura wydawania decyzji (oględziny-w tym problem występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, postępowanie dowodowe -w tym omówienie dowodu z opinii biegłego), zasady wnoszenia odwołań, problematyka wykonania decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa, wygaszenie decyzji w trybie art. 162 kpa, omówienie znowelizowanych od 1 czerwca 2017 r. przepisów KPA stosowanych w sprawach dot. wycinki zieleni.

13. kwestie związane z okresem „lęgowym” ptaków- czy można wtedy usunąć drzewo, jeśli tak, to pod jakimi warunkami. Pod jakimi warunkami usuwamy gniazda od 16.10-28.02.

14. Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych.

15. Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni:
a) Powrót do opłat określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska
b) opłaty natychmiastowe, w tym zasady udzielania ulg w ich spłacie w kontekście pomocy de minimis,
c) opłaty odroczone na 3 lata, problem umarzania opłat odroczonych,
d) ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego, z naciskiem na art. 86 ust. 1 pkt 7 i 8. 16. Ochrona zieleni a inne ustawy- usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka nowego Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a decyzja ZRID oraz inne specustawy.

17. wycinka zieleni a obszar NATURA2000, problem zakazów obowiązujących w parkach krajobrazowych/obszarach chronionego krajobrazu

18. Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody

19. zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni, omówienie nowelizacji przepisów odnośnie cięć pielęgnacyjnych.

20. Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji:
a) Usunięcie bez zezwolenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia podstępowań,
b) Zniszczenie drzewa (nadmierne przycięcie korony)- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań,
c) Inne przypadki zniszczenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań,
d) Uszkodzenie drzewa- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań,
e) Wysokość kary- zasada,
f) wysokość kary- wyjątki: kara, gdy drzewo nie podlega opłacie, ulgi dla osób najuboższych itd.,
g) Rozkładanie kary na raty,
h) Odraczanie kar przy zniszczeniu zieleni- przesłanki, procedura kontroli.
i) nowe delikty- usunięcie drzewa mimo sprzeciwu, usunięcie drzewa przed upływem terminu „milczącej zgody” i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia.

21. Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie- przycinanie gałęzi i korzeni zgodnie z KC a ustawa o ochronie przyrody

22. Problematyka pomników przyrody- ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody, prace przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w trybie art. 45 ust. 2 uop

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter