Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych w 2019 r. - przygotowanie i realizacja, wyniki oraz dochodzenie roszczeń, aspekty prawne, organizacyjne i rachunkowe

Data szkolenia
2019-09-17
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.09.2019 wynosi 387 PLN
Po 03.09.2019 cena szkolenia wynosi 430 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Kadra kierownicza, główni księgowi, przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej, pracownicy powołani do zespołów spisowych, weryfikacyjnych, kontrolerzy spisowi, w tym informatyków, osób materialnie odpowiedzialnych i innych uczestniczących  w procesie inwentaryzacji (inwentaryzacji zdawczo – odbiorczych, związanych z likwidacją jednostek), pracownicy urzędów, w centrach usług wspólnych, w jednostkach rozliczających inwentaryzację podległych jednostek oświatowych, (bibliotek szkolnych) jednostkach pomocy społecznej, samorządowych instytucji kultury, biur rzeczy znalezionych, a także do kontrolerów wewnętrznych oraz audytorów.

Cel:

Przygotowanie merytoryczne pracowników do prawidłowego i rzetelnego  przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji, opracowania procedur ( zarządzenia, instrukcji, protokołu  w sprawie ustalenia wyników ), prawidłowego ustalenie wyniku i rozliczenie oraz ujęcie wyników we właściwym terminie w księgach rachunkowych. Inwentaryzacja składników użyczonych, w jednostkach pomocniczych, składników w użytkowaniu osobistym pracowników i radnych, itp. Obciążenie osób materialnie odpowiedzialnych (kodeks pracy). Wskazanie na złożone i zróżnicowane metody ( spisy z natury, skontrum, weryfikacja itp.),omówienie wzoru procedury dotyczącej inwentaryzacji. Przeciwdziałanie nieprawidłowością oraz naruszeniu dyscypliny finansów publicznym.

Korzyści:

Odpowiemy na pytania:

1. Jak przeprowadzić inwentaryzację poszczególnych składników majątkowych zgodnie ze standardami kontroli zarządczej, w sposób nie naruszający zasady dyscypliny finansów publicznych?

2. Jak zorganizować i przeprowadzić inwentaryzacje (m.in. Dóbr kultury ) w samorządowych jednostkach kultury?

3. W jaki sposób przeprowadzić inwentaryzacje gruntów, budynków oraz wartości niematerialnych i prawnych (licencji, programów komputerowych), czy uzgodnienie sald (między innymi zfśs)?

4. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację w ramach obsługi centrów usług wspólnych, itp., jakie są granice odpowiedzialności kierowników jednostek obsługiwanych przez centra usług wspólnych?

5. Jak inwentaryzujemy depozyty przyjęte przez biura rzeczy znalezionych?

6. Co i kiedy należy zrobić ze składnikami zbędnymi, uszkodzonymi, zdekompletowanymi stwierdzonymi w toku inwentaryzacji i kiedy podjąć działania związane między innymi z unieszkodliwianiem odpadów elektronicznych lub sprzedażą, czy nieodpłatnym przekazaniem, itp.?

Prowadzący:

prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego i finansów publicznych - audytu, kontroli zarządczej i wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń także dla sektora bankowego oraz członków organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego, współpracy z NGO, nadzoru właścicielskiego, kontroli zarządczej i ryzyka w jednostkach sektora samorządowego i administracji rządowej.

Czas trwania:

9.30-14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

 1. Podstawowe akty prawne regulujące zagadnienie inwentaryzacji - ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 2. Inwentaryzacja jako element kontroli zarządczej i finansowej (rachunkowe )- standardy i procedury.
 3. Sposób i tryb gospodarowania składnikami majątkowymi; organizacja, zabezpieczenie, okresowe przeglądy i ocena przydatności oraz likwidacja przed inwentaryzacją oraz po inwentaryzacji.
 4. Przygotowanie faktyczne i rachunkowe do inwentaryzacji.
 5. Rodzaje inwentaryzacji – częstotliwość, terminowość i sposób jej przeprowadzenia w zależności od rodzaju posiadanego majątku ( aktywa, pasywa).
 6. Inwentaryzacja gruntów, budynków, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych.
 7. Metody inwentaryzacji – spis z natury, weryfikacja, potwierdzenie salda, skontrum, itp. 
 8. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych – szkolne biblioteki, publiczne biblioteki samorządowe.
 9. Inwentaryzacja muzealiów i dzieł sztuki w posiadaniu jednostek ( w tym zasady wyceny darowizn ).
 10. Zadania i odpowiedzialność kierownika jednostki.
 11. Obowiązki głównego księgowego ( skarbnika ),członków komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych, przewodniczącego oraz osób materialnie i służbowo odpowiedzialnych za powierzone mienie (dochodzenie roszczeń).
 12. Zasady i sposoby powoływania pracowników jednostki do funkcji i prac związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji.
 13. Procedury – zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wraz z instrukcją inwentaryzacyjną i niezbędnymi załącznikami np. oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych, zestawienia różnic, sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury, sprawozdanie końcowe z ustalenia wyników, itp. (wzory  załączone do materiałów szkoleniowych).
 14. Dokumentacja inwentaryzacyjna (arkusze spisu z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja). Rozliczenie inwentaryzacji: ustalenie różnic (niedobory, nadwyżki ),wyjaśnienie różnic i przyczyn ich powstania, rozliczenie różnic w księgach rachunkowych (Protokół końcowy z przeprowadzenia inwentaryzacji za rok).
 15. Zestawienie składników zbędnych i niepełnowartościowych – zasada zagospodarowania i likwidacji środków ujawnionych nie w toku inwentaryzacji.
 16. Inwentaryzacja składników przyjętych przez biura rzeczy znalezionych.
 17. Odpowiedzialność materialna za ujawnione, zawinione niedobory (tryb postępowania), obciążenie i rozliczenie finansowe zawinionych i niezawinionych niedoborów, granice odpowiedzialności majątkowej pracowników.
 18. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych, najczęstsze nieprawidłowości (przykłady z orzecznictwa).
 19.  Zasady opracowania procedur – wzory.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter