Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Czynności przedinwentaryzacyjne w 2019 r. – zagospodarowanie składników majątkowych zbędnych

Data szkolenia
2019-09-16
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.09.2019 wynosi 387 PLN
Po 02.09.2019 cena szkolenia wynosi 430 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Kierownicy oraz pracownicy pionu administracyjno – gospodarczego samorządowych jednostek (urzędów miast i gmin, starostw, jednostek oświaty, w tym szkoły, przedszkola, poradnie), pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, sportu, itp.) odpowiedzialni za problematykę gospodarowania oraz ewidencję inwentaryzacyjną wyposażenia);  członkowie komisji likwidacyjnych, ds. przeglądu
i kasacji składników zbędnych, pracownicy prowadzący „biura rzeczy znalezionych„ pracownicy pionów finansowo – księgowych urzędów jst., zajmujący się księgową likwidacją środków trwałych i innych składników majątkowych, wyceną rynkową (godziwą), kontrolerzy oraz audytorzy.

Cel/korzyści:

Uregulowanie problematyki gospodarowania rzeczowymi składnikami we wszystkich jednostkach podległych. Opracowanie wewnętrznego zarządzenia regulującego kwestie, sprzedaży, likwidacji, darowizny, wg załączonego wzoru. Zapoznanie uczestników z obowiązującymi zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (likwidacja, utylizacja). Wskazanie na sposób uregulowania odpowiedzialności za wykorzystywane składniki majątkowe przez pracowników, za szkodę na mieniu i braki. Spełnienie standardu kontroli zarządczej z ochroną i gospodarowaniem zasobami jednostki. W jaki sposób ma pracować Komisja kasacyjna (likwidacyjna), jakie są granice odpowiedzialności członków komisji za kwalifikację sprzętu do kasacji. W jaki sposób następuje utylizacja zbędnego sprzętu, a kiedy i w jaki sposób dokonujemy darowizny lub sprzedaży.  Czy składniki możemy sprzedać pracownikom, radnym? Czy i jak likwidować składniki przyjęte jako depozyty przez biura rzecz znalezionych?

Prowadzący:

prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego i finansów publicznych - audytu, kontroli zarządczej i wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń także dla sektora bankowego oraz członków organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego, współpracy z NGO, nadzoru właścicielskiego, kontroli zarządczej i ryzyka w jednostkach sektora samorządowego i administracji rządowej.

Czas trwania:

9.30-14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

 1. Szczególne zasady gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek sektora finansów publicznych – posiadanie składników zdatnych i wykorzystywanych przez jednostkę.
 2. Rodzaj i podstawy prawne odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone i wykorzystywane przy wykonywaniu obowiązków służbowych – sposoby powierzania i rozliczania, w tym odpowiedzialność materialna.
 3. Prawne zasady odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych za gospodarowanie majątkiem jednostki.
 4. Zasady przygotowania rzeczowych składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i oprawnych do inwentaryzacji rocznej. 
 5. Konieczność przeprowadzania okresowej (w tym przedinwentaryzacyjnej ) oceny stanu technicznego i przydatności składników majątkowych do  prowadzonej działalności statutowej jednostki, wyeliminowanie składników zbędnych, niewykorzystywanych przez jednostkę oraz zepsutych stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników.
 6. Szczególne zasady postępowania z rzeczami przyjętymi przez biuro rzeczy znalezionych ( powiaty ).
 7. Komisja Kwalifikacyjna – powołanie, zasady działania, dokumentacja. 
 8. Procedura kwalifikacji składników do zbędnych i zużytych - opinia rzeczoznawcy, czy zawsze konieczna?
 9. Zasady ustalenia wartości składników majątkowych ( stopień zużycia, wartość godziwa ). Wartość zakupu, wartość księgowa, wartość rynkowa, wartość godziwa, wartość oferowana.
 10. Sprzedaż zbędnych składników znacznej wartości- przetarg, zaproszenie do rokowań, sprzedaż w trybie ofertowym.
 11. Darowizna między samorządowymi jednostkami ( wniosek , protokół zdawczo- odbiorczy, obieg dokumentów finansowo – księgowych ).
 12. Likwidacja – sprzedaż na surowce wtórne ( bezpośrednio lub przez uprawniony podmiot ).
 13. Szczególny tryb likwidacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego  oraz wyposażenia stanowiącego odpady   w oparciu o ustawę o odpadach.
 14. Sposób ujmowania likwidacji, sprzedaży, darowizny w księgach rachunkowych i ewidencji.
 15. Wzory wewnętrznych procedur.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter