Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami kodeksu prawa administracyjnego i Prawa wodnego

Data szkolenia
2019-09-12
Miejsce szkolenia
Koszalin, ul. Jana z Kolna 38 (NOT)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 29.08.2019 wynosi 377 PLN
Po 29.08.2019 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy gmin oraz organów zajmujących się realizacją ustawyo planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Cel/Korzyści:
Ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa wodnego. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu uniknięcia błędów  skutkujących eliminacją decyzji przez organ odwoławczy.

Prowadząca:
Specjalista w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego, wieloletni pracownik administracji publicznej, pozaetatowy członek SKO w Opolu oraz wieloletni i ceniony wykładowca FRDL.

Czas trwania:
9.30-14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia

 1. Kodeks postępowania administracyjnego:
  • czynny udział stron w postępowaniu;
  • postępowanie w przypadku nieobecności stron;
  • terminy załatwiania spraw;
  • odmowa wszczęcia postępowania;
  • pozostawienie podania bez rozpoznania;
  • zawieszenie postępowania;
  • zawartość decyzji;
  • uzupełnienie lub sprostowanie decyzji;
  • skutki zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania;
  • wznowienie postępowania.
 2. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego/o ustaleniu warunków zabudowy:
 • inwestycje celu publicznego (kontynuacja funkcji, dostęp do drogi, uzbrojenie, ochrona gruntów rolnych);
 • tryb nadzwyczajny w postępowaniu dot. inwestycji celu publicznego;
 • analizy urbanistyczne, jako materiał dowodowy w sprawie i załącznik do decyzji;
 • wymogi w zakresie zawartości analiz;
 • szczegółowa analiza art. 61 ustawy;
 • udogodnienia z Wodami Polskimi (forma uzgodnień, strony postępowania);
 • zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 • uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych;
 • związanie organu administracji architektoniczno-budowlanej warunkami decyzji;
 • przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu;
 • postępowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej.
 1.  Rozwiązywanie bieżących problemów.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter