Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej to największa pozarządowa organizacja szkoleniowo-doradcza, wspierająca rozwój samorządności w Polsce.

Została założona 18 września 1989 roku, a wpisana do rejestru fundacji 9 stycznia 1990 roku. Grupę założycielską stanowili parlamentarzyści - aktywni przedstawiciele ówczesnej opozycji demokratycznej: prof. Walerian Pańko, Andrzej Celiński, Aleksander Paszyński, Jerzy Stępień i prof. Jerzy Regulski, który był jej prezesem w latach 1989 – 2015. Obecnie prezesem Fundacji jest sędzia Jerzy Stępień.

Misją Fundacji jest wspieranie samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji.
FRDL jest ogólnopolską organizacją sieciową zbudowaną z regionalnych ośrodków szkoleniowo-doradczych z filiami na terenie całego kraju i koordynującego jej pracę Biura Zarządu w Warszawie.

Ośrodki regionalne FRDL

Powstanie sieci Regionalnych Ośrodków FRDL wiązało się bezpośrednio z ideą i przebiegiem reformy samorządowej w Polsce. Oferta programowa Fundacji miała dotrzeć do jak najszerszych kręgów społeczeństwa, wspomagając rozwój samorządności lokalnej.

Najważniejszym celem Fundacji jest pomoc w budowaniu sprawnej administracji publicznej, wspieranej przez społeczności lokalne.

Sieć Regionalnych Ośrodków, silnie osadzonych w miejscowych środowiskach samorządowych, tworzy swoją ofertę w oparciu o lokalne potrzeby i badania prowadzone na szczeblu krajowym. Podstawową formą ich działań są szkolenia, doradztwo, fora branżowe i realizacja projektów w dziedzinach związanych z rozwojem samorządności.   

Pełna oferta programowa Fundacji dla poszczególnych województw dostępna jest poprzez strony internetowe Regionalnych Ośrodków.

Realizując swoją misję Fundacja prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wspiera przez szkolenia i doradztwo rozwój instytucji publicznych – samorządowych i rządowych. Bada jakość usług publicznych i prowadzi projekty na rzecz podnoszenia poziomu oraz efektywności tych usług.

Fundacja kieruje działania do szerokiego grona odbiorców: administracji publicznej, jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, grup nieformalnych i liderów lokalnych. Odbiorcami usług Fundacji są również małe i średnie przedsiębiorstwa, a także grupy zagrożone marginalizacją, np. bezrobociem.

Zasadą Fundacji jest działanie w partnerstwie oraz dążenie do utrzymywania stałych więzi ze współpracującymi osobami, organizacjami i instytucjami. Dlatego wypracowana została specyficzna forma działania: fora samorządowe. Zrzeszają one przede wszystkim pracowników samorządowych i przedstawicieli władz lokalnych. Członkami niektórych forów są również członkowie organizacji społecznych.

Wspieranie rozwoju demokracji w krajach realizujących przemiany ustrojowe jest jednym z głównych celów prowadzonych od 1992 roku działań Fundacji za granicą. Obejmują one zarówno przekazywanie polskich doświadczeń w zakresie transformacji ustrojowej i funkcjonowania samorządu, jak i aktywności obywatelskiej, rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym i regionalnym oraz – od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – także zagadnień związanych z funkcjonowaniem w strukturach UE. Przez lata FRDL działała głównie w państwach powstałych po upadku ZSRR oraz krajach bałkańskich, a obecnie nawiązana została współpraca z Tunezją i Birmą.

FRDL ma doświadczenie w następujących dziedzinach:

• Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla przedstawicieli samorządu terytorialnego (podstawowej działalności Fundacji): kadry kierowniczej, radnych, urzędników, pracowników zakładów budżetowych podległych samorządom;
• Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla pracowników i kadry zarządzającej MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Przy dwóch ośrodkach FRDL działają Punkty Konsultacyjne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ośrodek krakowski prowadzi PK w Tarnowie, a katowicki w Zabrzu.
• Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (np. w zakresie rozwoju instytucjonalnego, pozyskiwania funduszy, zarządzania projektami, partnerstwa z samorządem oraz sektorem biznesu), młodzieży (np. szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, aktywizacji obywatelskiej) oraz nauczycieli.
• Przygotowywania i pomocy we wdrażaniu gminnych i powiatowych strategii rozwoju lokalnego, wśród których ważne miejsce zajmują programy dotyczące rozwoju partycypacji społecznej oraz rozwoju gospodarczego i współpracy władz lokalnych z sektorem prywatnym.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter